Jak předejít riziku vývoje astmatu - 2. díl

V prvním díle tohoto článku jsme se seznámili s příčinami astmatu, s důrazem na alergickou nebo atopickou formu tohoto onemocnění. V dnešním pokračování se podíváme na příčiny atopií a alergických reakcí z pohledu tradiční čínské medicíny.

Příčiny atopií a alergických reakcí podle TCM

Abyste správně pochopili logiku pohledu TCM na nemoci, je nutné seznámit se s pěti prvky či pěti systémy, do kterých TCM rozděluje svět. Do jedné z těchto skupin patří každá věc nebo každý jev kolem nás, včetně částí našeho těla. Každému prvku pak v našem organismu vládne jeden orgán.

Jednotlivé nerovnováhy pak vytvářejí vztahy či pohyby mezi orgány nebo prvky. Pokud je v jednom orgánu přebytek nebo nedostatek energie, ovlivňuje to i ostatní orgány, a to jak pozitivně, či negativně. Pochopení těchto vztahů je proto velmi důležité při diagnostice nemocí, protože díky těmto vztahům je čínský lékař schopen předvídat nejen jak nemoc vznikla, ale i jak se bude vyvíjet, a co se stane, když bylinami, houbami či akupunkturou (nebo západními léky) ovlivníme jednotlivé orgány.

Nyní vám popíši tři orgány, které mají přímý vliv na imunitní systém a úzce souvisejí s problematikou astmatu:

Plíce (Fei)

Plíce, čínsky Fei, se ze všech orgánů v těle nachází nejvýše, proto jsou v TCM označovány jako "stříška" a mají několik klíčových funkcí:

1.      Plíce řídí Qi

a)      Plíce řídí Qi dýchání

Plíce jsou odpovědné za dýchání, které je jedním ze tří zdrojů tvorby energie Qi. Druhým zdrojem tvorby Qi je Slezina, která ji vyrábí z potravy, a třetím zdrojem jsou Ledviny, které uchovávají esenci Jing, která též slouží k obnově naší energie Qi.

Plíce nejsou jediným orgánem zodpovědným za dýchání. Tím druhým jsou Ledviny, Plíce totiž řídí výdech a Ledviny nádech, Plíce řídí vydechování Qi a Ledviny nasávání Qi.

b)      Plíce řídí Qi celého těla

Plíce doplňují, regulují a podporují Qi všech orgánů.

 2.      Plíce řídí pohyb vody

Plíce se také podílejí na pohybu a vylučování tekutin v těle. Pokud tedy trpíte například na otoky v obličeji nebo vykašláváte hlen, můžete mít oslabenou Qi Plic.

3.      Plíce jsou dvoranou cév

Veškerá krev prochází v těle přes Plíce a s Plícemi jsou spojené i cévy. Díky tomu pomáhají hlavně Srdci hospodařit s krví.

4.      Plíce řídí rozptylování a filtrování

Plíce se podílejí na tom, že se Qi hýbe a nikde nestagnuje. Podílejí se na nasávání a distribuci čisté Qi a z organismu pomáhají odvádět odpad (kalnou Qi).

5.      Plíce mají na starosti regulaci

Plíce v našem organismu zodpovídají za celkový chod organismu, jeho základní funkce i procesy.

Kromě toho pak:

-          zodpovídají za kvalitu a výživu kůže, řídí pokožku a ochlupení

-          díky rozptylovací funkci posílají Plíce do kůže obrannou Qi, která nás chrání před vpádem patogenů

-          řídí hlas

-          nos je vývodem Plic

-          smutek či žal je citem Plic

-          hleny jsou tekutinou Plic 

Ledviny (Shen)

Ledviny, čínsky (Shen), jsou v TCM spojovány s uchováváním esence Jing, která je jedním z nejdůležitějších pojmů čínské medicíny. Esence Jing se dědí po předcích a má vliv na růst, reprodukci a obranyschopnost našeho organismu. Nedostatek esence Jing může vést k různým problémům včetně oslabení imunitního systému.

Pokud jste četli pozorně, pak si jistě vzpomenete, že atopie = predispozice. A právě Ledviny a jejich esence jsou jedni z hlavních hráčů při řešení atopických problémů. Esence Jing totiž vytváří predispozice pro vznik alergických reakcí.

Pro růst a rozmnožování je esence nezbytná. Její nedostatek může způsobovat neplodnost nebo u malých dětí tzv. patero opoždění (děti později chodí, mluví, později se jim uzavírá fontanela). Esence se velmi také velmi výrazně podílí na naší obranyschopnosti.

Kromě esence jsou Ledviny zdrojem yinové a yangové energie celého organismu. Ledvinový Yin je materiální základnou našeho organismu. Nedostatek ledvinové Yin poznáte např. podle toho, že se v noci potíte, trpíte poruchami menstruačního cyklu, máte zarudlá líčka apod.

Ledviny kromě skladování esence:

-          pomáhají hospodařit s vodou,

-          řídí nasávání Qi,

-          řídí kosti,

-          ovlivňují kvalitu vlasů,

-          jejich vývodem jsou uši a dvě Yin (dva dolní otvory),

-          jejich emocí je strach,

-          tekutinou Ledvin jsou sliny (hutné sliny, kdežto u Plic šlo o řídké sliny).

Slezina (Pi)

Slezina, čínsky (Pi), je hlavní orgán, který je zodpovědný za tvorbu Qi a krve, což je palivo pro naše tělo. Podílí se tím i na tvorbě obranné Qi, tzv. Wei Qi. Jestliže je její energie slabá a Slezina nepracuje správně, má organismus málo energie, což je prvotní příčinou řady zdravotních nerovnováh. Oslabená Slezina navíc vyrábí patologickou vlhkost, která se projevuje zahleněním a gynekologickými výtoky.

Vrcholek (Biao) a kořen (Ben)

Ještě bych rád zmínil důležité pojmy vrcholek (Biao) a kořen (Ben). Kořen je příčina nemoci a vrcholek je její projev. Pokud léčíme jen vrcholek, pak se sice pacientovi uleví (což je leckdy také cenné), ale samotnou nemoc nevyřešíme. Ta se bude bohužel neustále vracet. Pokud chceme vyřešit nemoc, je vždy třeba léčit kořen. Léčba kořenů je podstatou celé tradiční čínské medicíny.

Vítr

Vítr je v TCM považován za patogenní činitel, jednu z častých příčin mnoha nemocí. Je to patogen proměnlivý a velmi dynamický. Rád se kombinuje s dalšími patogeny, hlavně s chladem a horkem. Je proto příčinou např. podzimních viróz. Vítr způsobuje chvění v organismu a říká se, že je počátkem sta onemocnění.

Čínská medicína rozlišuje tři typy větru:

První typ větru patří do skupiny šesti rozvracečů, vedle horka, vedra, chladu, vlhkosti a sucha. Šest rozvracečů je v čínské medicíně šest vnějších příčin nemocí. Přicházejí zvenku. Napadají organismus s cílem nastolit v něm vlastní pořádky. Dnes se však nehovoří o větru, chladu, ale používáme pojmy jako viry, bakterie, chlamydie atd.

Druhý typ je tzv. vnitřní vítr, který vzniká obvykle v Játrech a vzniká tehdy, když je v organismu nadměrná horkost, nebo málo krve. Vítr je příčinou různých křečí, tiků, třesů, mravenčení, brnění, záškubů. Ale i příčinou migrén, hučení v hlavě, motání se hlavy, apod.
 
Třetí typ nevychází z klasické literatury. Přišel s ním prof. Giovanni Maciocia (významná osobnost, člověk, který přivedl čínskou medicínu do západního světa). Prof. Maciocia mluví v případě alergií ještě o skrytém chronickém větru v Plicích, který se podílí právě na alergických reakcích, jak u astmatu, tak u senné rýmy apod.

V tradiční čínské medicíně nenajdeme přesné ekvivalenty západních diagnostických termínů. Namísto toho se využívají termíny jako Xiao (sípání) a Chuan (dušnost), které popisují stavy, jež odpovídají astmatu, ale spíše jeho endogenní formě. Tento typ astmatu se vyznačuje pozdním nástupem, často v pozdějším věku, a je spojen s vyčerpáním orgánů Plic, Ledvin a Sleziny a nadměrnou tvorbou hlenu Tan.

My tu ale hovoříme o alergickém astmatu, kdy je dušnost vyvolána alergickou reakcí na alergen. Je to astma s časným nástupem neboli exogenní astma. Toto astma však tradiční čínská medicína nezná. Alergie jako takové se rozvinuly až s postupem civilizace. Proto má při léčbě smysl rozlišovat mezi alergickým a nealergickým astmatem. U alergického astmatu je dušnost způsobena především stažením průdušek v důsledku alergické reakce, a teprve poté následuje zánět a tvorba hlenu.

Léčba astmatu z pohledu TCM

Pro léčbu astmatu je klíčové rozdělit, co je jeho vrcholek a co je kořen. Kořenem astmatu je nedostatečnost, zejména nedostatečnost Ledvin a Plic. Podle profesora Maciocii je hlavním problémem nedostatek obranné energie Wei Qi. To znamená, že osoba trpící astmatem kvůli nedostatečnosti Ledvin nemusí vždy projevovat příznaky nedostatku Yangu Ledvin nebo nedostatku esence, ačkoli obranná energie Wei Qi vychází z esence a souvisí s Yangem. Stejně tak platí pro energii Qi Plic.

Nedostatek Ledvin a Plic tedy představuje hlubší příčinu astmatických potíží, tedy kořen. To samo o sobě ale astmatický záchvat nevyvolá. Zde přichází do hry vítr. Můj následující výklad je spíše teoretický, ale nezdá se mi, že bych se moc mýlil. Vrchol nemoci spočívá ve větru, což potvrzují i jeho projevy. Nicméně tento vítr není vnějším faktorem, protože záchvaty nevznikají pouze po vystavení se větru. Ani se nejedná o vnitřní vítr, který generují Játra. To by astmatem trpěly především ženy po porodu nebo rozhněvaní muži. Jde spíše o formu chronického větru, který je usazený někde v průduškách. A je tam usazený proto, že máme oslabenou obrannou energii Wei Qi, která vychází z oslabených Ledvin a Plic.

Pro ztížení situace přidám pojem "skrytý patogen". Pokud dostanete chřipku nebo vás kousne klíště, dostane se do vašeho těla patogen. Jeho cílem je proniknout do hlubších vrstev, kde se usídlí a čerpá vaši energii. V silném a zdravém těle patogen neprojde skrz vnější ochranu a je vyloučen z těla ven. Pokud však máte oslabený imunitní systém, zvolíte špatnou léčbu nebo je patogen příliš silný, pronikne do hlubších vrstev a vyčkává. Vyčkává, až se organismus oslabí, a pak se začne projevovat. Začne čerpat energii z těla, aby přežil. Tento stav poznáte podle specifických příznaků: únavy, bolestí těla, zvýšené teploty, neurologických problémů, mozkové mlhy atd.

Podle mého názoru je to stejné s chronickým větrem u astmatu. Někdy se do těla dostane patogen větru, a pokud silná imunita nedokáže patogen zcela vyloučit, přetrvává tam. A pokud je organismus vystaven vpádu dalšího větru ve formě alergenu, způsobí to stavy, jako je spasmus průdušek a podobně. Důležité je si uvědomit, že tento vnitřní vítr v těle přetrvává pouze kvůli oslabené obranyschopnosti, která vychází z Ledvin a Plic.

Jelikož tento typ astmatu často vzniká již v dětství, hraje v této nedostatečnosti Ledvin a Plic roli dědičnost.

Podrobně jsme si vysvětlili, jak je to s nedostatečností Ledvin a Plic, avšak existují ještě dva další orgány, které je nutné brát v potaz. Astma může být ovlivněno i Slezinou, a to z následujících dvou důvodů:

  1. Slezina z potravy vytváří Qi a krev, což znamená, že se podílí i na tvořbě obranné Wei Qi.
  2. Oslabená Slezina může produkovat nadměrnou patologickou vlhkost, která se postupně může proměnit v hlen. Hlen často přispívá k astmatickým problémům. I když si nemyslím, že by byla příčinou alergického astmatu, může hrát důležitou roli u astmatu s pozdním nástupem, kde Slezina a hlen často figurují. V každém případě je v léčbě astmatu vhodné zaměřit se i na  posilování orgánu Sleziny.

Dále může být astma ovlivněno orgánem Jater. Játra jsou úzce spojena s emocemi a stresem. Jejich úkolem je udržovat volný průtok energie Qi, krve, tekutin a potravy po celém těle, aby v něm vše proudilo, jak má. Jakákoli stagnace může vést k různým zdravotním problémům. U astmatu může stagnující jaterní Qi působit protichůdně a bránit tak plicní Qi klesat, čímž ji blokuje, ta se hromadí a způsobuje dušnost. Proto může být astmatický záchvat vyvolán stresem.

Jak přistoupit k léčbě astmatu

Léčba astmatu zahrnuje dvě fáze: léčbu během astmatického záchvatu a léčbu v období mezi záchvaty, kdy je stav relativně stabilní. V období mezi záchvaty je důležité zaměřit se na léčbu kořene onemocnění, což znamená posilování Ledvin, Plíce a případně i Sleziny. Osobně preferuji léčbu pomocí vitálních hub a doplňuji ji o bylinné směsi.

Vitální houby

Pro období mezi astmatickými záchvaty preferuji využívat vitální houby, zejména Cordyceps (CS-4 extrakt 30 %) a Reishi (extrakt 30 %). Cordyceps je účinný při posilování Ledvin a Plic a jako jeden z mála dokáže posilovat i esenci Ledvin, která je zdrojem obranné Qi, známé jako Wei Qi. Kromě esence odporuje Cordyceps posiluje také Yang Ledvin, která též úzce souvisí s Wei Qi.

Reishi je vitální houbou s protialergickými a protiastmatickými vlastnostmi. Z pohledu tradiční čínské medicíny významně doplňuje Qi, proto se  používá pro léčbu únavy a vyčerpání. Nicméně, hlavně posiluje obranné Qi, známé jako Wei Qi, a je proto je využívána jako podpora při astmatu, obecně při alergiích a ekzémech (zde výborně funguje díky schopnosti posilovat Srdce u malých dětí).

Reishi patří mezi vitální houby s nejširším spektrem účinků. Proto se využívá i u psychických nerovnováhách, nespavosti a potřebě posílení krve či Yin Jater apod.

Obě houby, Cordyceps a Reishi, doporučuji užívat v kombinaci, přičemž Cordyceps ráno a Reishi večer, a to dlouhodobě. Je vhodné je užívat je po dobu 5 dnů, následovaných 2denní pauzou. V případě, že má pacient problémy se zahleněním, je vhodné přidat extrakt ze slzovky (například směs MycoClean). Slzovka je asi nejlepší Yao na odvedení vlhkosti z organismu včetně různých nečistot, takže posiluje Slezinu a pomáhá zbavit se zahlenění. Případně je vhodná i houba Pornatka.

Bylinné směsi

Yu Ping Feng San

K vitálním houbám často přidávám ještě bylinnou směs Yu Ping Feng San (např. tinktura Obranný val). Jedná se o kombinaci bylin, která posiluje právě obrannou energii Wei Qi. Obsahuje bylinu Fang Feng (kořen ledobourily) – jednu z nejpoužívanějších bylin a na odvedení větru z organismu. Takže Yu Ping Feng San nepůsobí jen na kořen nemoci, ale hlavně na jeho vrcholek, na vítr v průduškách.

Pokud se jedná o stav akutnější (časté dušnosti), pak dávám dvě bylinné směsi:

Ke Chuan Pian (např. tinktura Lehký dech)

Tradiční bylinný recept, který se používá podpoře dýchání a k uvolnění stažených dýchacích cest. Obsahuje velké množství bylin, které vytlačují z Plic vítr. Zároveň obsahuje byliny, které odvádí z organismu hlen. Používá se tedy nejen u astmatu, ale i u kašlů, dušností, sípání apod.

Su Zi Jiang Qi Wan (např. tinktura Dunění tamtamů)

Tato směs je velmi podobná jako směs předchozí, ale vedle toho, že účinně odvádí vítr, silně odvádí hlen, podporuje Ledviny a obrannou Wei Qi. Zároveň obsahuje bylinu Ku Shen (jerlín), který odvádí z organismu vlhkou horkost, tzn. je hodně protizánětlivý. V moderních studiích byly u jerlínu prokázány protialergické účinky.

Tato směs existuje nejen ve formě tinktury, ale i ve formě sirupu pro malé děti (např. Sloní sirup). V sirupu je lehce upraveno složení, aby se směs dala použít právě pro malé děti, jejichž organismus je totiž mnohem citlivější.

Na závěr ještě zmíním směs Xiao Chai Hu Tang (např. tinktura Otevření dveří). Tato směs je výborná u různých recidivujících, vracejících se divných problémů. U různých chronických zánětů, u opakujících se zánětů středouší apod.

Poznámka: Všechny vitální houby i byliny lze používat souběžně s konvenční západní léčbou astmatu.

Zdroj: Cesta želvy

 

 

Některé starší články

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak se cítíte v posledních dnech a měsících? Pociťujete neklid, únavu a trápí vás špatný spánek? Hektický život a přemíra stresu přetěžují naši mysl, a to vede k řadě obtíží. Zkuste hledat, čím byste mohli svoji mysl zklidnit. Co třeba vitální houby?

číst více

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Je spokojenost klíčem ke šťastnému životu?

Dovolte mi hned na úvod jednu otázku: „Jak moc jste ve svém životě spokojeni?“ V poslední době, když hovořím s lidmi, cítím, že spokojenost v jejich životech chybí. Většina z nich má pocit, že dnešní svět se zbláznil. Válečné konflikty, vleklá ekonomická nejistota, zhoršující se vztahy mezi lidmi a vypadá to, že přes i vysokou úroveň zdravotnictví jsme čím dál více nemocní.

číst více

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba a houba Chaga

Crohnova choroba je chronické zánětlivé onemocnění trávicího traktu, které je klasifikováno jako autoimunitní onemocnění. Přestože přesná příčina Crohnovy choroby není plně pochopena, vědci se domnívají, že kombinace genetických, environmentálních a imunitních faktorů hraje v jejím vývoji klíčovou roli. Autoimunitní onemocnění obecně vznikají, když imunitní systém „omylem“ útočí na zdravé tkáně těla.

číst více