Pusťte se do boje s rakovinou s vitálními houbami

 

Tradiční čínská medicína pracuje s vitálními houbami dlouhá tisíciletí. Vychází hlavně z pozorování, ze zkušeností na rozdíl s „klasickou“ medicínou, která si zakládá na vědeckém ověření.  Přesto však i ona mnohdy čerpá ze zkušeností, které nejsou zcela exaktně ověřeny. U mnohých léků se např. neví, jaký je jejich přesný mechanismus účinku. Víme, že fungují a je to prokázáno kontrolovanými vědeckými studiemi. I vitální houby jsou podrobovány vědeckému zkoumání, a nezkoumá se jen jejich složení, ale také účinky, a to jak in vitro (na buněčných kulturách), tak in vivo (na zvířecích modelech a v klinických studiích). Díky těmto studiím jsou potvrzovány zkušenosti čínské medicíny. V in vitro pokusech a na zvířecích modelech se opakovaně prokazují imunomodulační a protinádorové účinky hub či jejich jednotlivých složek (samozřejmě je prokázáno mnohem více účinků, jim se však nyní věnovat nebudeme).

My se však nyní podíváme na klinické studie, tj. s dobrovolníky, které vám mohou poskytnout informace, na jejichž základě si uděláte obrázek o tom, zda mají houby potenciál působit na náš stav. Klinických studií se dělá málo, jelikož jsou finančně velmi nákladné a farmaceutické firmy, které mají financí dostatek, se spíše věnují léčivům, která samy vyrábí. Nebudeme zastírat ani fakt, že některé studie nepřinesly očekávaný výsledek nebo pouze mírné statisticky nevýznamné zlepšení. Je však vždy otázkou, zda by vyšší dávka, delší doba studie nakonec neskončila pozitivním výsledkem.

Podíváme se nyní na vybrané vitální houby. Budou jimi Cordyceps, Reishi, Agaricus, Maitake, Hlíva a Shiitake.

Cordyceps

S Cordycepsem bylo provedeno mnoho studií, jednalo se také o randomizované, dvojitě zaslepené (účastníci studie jsou náhodně rozdělení do skupin, kdy jedna užívá účinný preparát a druhá placebo, účastníci ani personál vydávající léky netuší, co kdo užívá). V jedné studii došlo díky podávání Cordycepsu zdravým dobrovolníkům ke zvýšení aktivity NK buněk (buňky vrozené imunity, které působí cytotoxicky, jsou to „přirození“ zabíječi), a to až o 38,8 ± 17,6 % (1). Další studie na zdravých dobrovolnících také zaznamenala zvýšení aktivity NK buněk, navíc bylo podpořeno dělení/množení T lymfocytů a zvýšení hodnot pro obranyschopnost důležitého cytokinu interferonu gama (2). Imunomodulační aktivita Cordycepsu byla také popsána u pacientů po transplantacích. Ve studii s 231 pacienty s komplikacemi po transplantaci ledvin, chronickou nefropatií, vedlo podávání Cordycepsu ke zlepšení funkcí ledvin (3). V další studii s pacienty po transplantaci ledvin vedlo podávání Cordycepsu ke snížení komplikací a zvýšení produkce protizánětlivého IL-10 (4).

Reishi

Dále zmíníme studii s Reishi, kdy byly využity triterpenoidy a polysacharidové peptidy. Studie proběhla na 42 dobrovolnících a zjistila, že Reishi výrazně snižuje oxidační stres, který poškozuje také imunitní systém a podporuje vznik a udržení patologických zánětů.  Zároveň došlo také ke zlepšení funkce jater (5). Reishi byla také součástí studie, v níž se podávala pacientů s karcinomem plic. Nádorové buňky se snaží uniknout imunitnímu systému, který je umí zabíjet, a produkují látky, které působí omezení aktivity imunitního systému. Lékaři hodnotili právě hladiny působků, které působí tlumivě. U pacientů, kteří dostávali Reishi, došlo k omezení tohoto tlumení, imunitní systém byl aktivnější (6). Ve studii se 47 pacienty s pokročilým karcinomem tlustého střeva, kteří užívali 5,4 gramů Reishi, došlo k mírnému nárůstu aktivity imunitního systému, zvýšila se schopnost imunitních buněk množit se, narostly koncentrace působků, které posilují imunitní reakci, např. IL-6, IFN gama (7). Podobný, tedy imunostimulační vliv měly ganopoly z Reishi v jiné studii s 34 pacienty s pokročilým karcinomem (8). U Reishi se také projevily preventivní účinky. 96 pacientů s adenomy tlustého střeva (z nich může vzniknout rakovina), jimž se podával extrakt z mycelií, došlo ke snížení počtu adenomů, u kontrolní skupiny jich bylo na konci studie proti počátku + 0,66 a u pacientů s Reishi -0,42. V neléčené skupině došlo k nárůstu velikosti na 1,73 mm, zatímco ve skupině s mycelii ke zmenšení o 1,4 mm (9).  V jiné studii bylo 105 pacientů s karcinomy (plic, prsu, tlustého střeva…), kteří podstupovali chemoterapii nebo radioterapii. Pacienti užívali kombinovaný preparát Reishi, angelica, Codonopsis pilosula. Léčba vedla k nárůstu počtu leukocytů a neutrofilů (10). Jelikož není léčba Reishi spojená s nežádoucími účinky, podávaly se beta glukany z ní zdravým dětem mezi 3−5 lety jako přídavek do jogurtu. U dětí došlo ke zvýšení počtu imunitních buněk, T lymfocytů, celkových i jednotlivých typů, např. CD4+ a CD8+ (11).

Coriolus

Důležitou vitální houbou je také Coriolus. Častěji se s ním dělají studie u pacientů s karcinomem. Jednou z nich je studie s pacienty s rakovinou jater, kterou nebylo možné operovat a pacienti podstupovali běžnou chemoterapii. Nejčastější hodnota (medián) doby přežití bez postupu nemoci byla u pacientů s Coriolem cca 2,5 měsíce a bez Coriolu 1,1 měsíce.  Medián celkového přežití byl 6,5 měsíce u Coriolu a 2,2 měsíce bez Coriolu. Pacienti s Coriolem měli také větší chuť k jídlu a menší bolesti (12). Coriolus byl také zapojen do studie s 34 pacienty s velkobuněčným karcinomem plic. U pacientů a Coriolem došlo ke zlepšení stavu imunity, hodnoty neutrofilů, protilátek… (13).

K posílení imunity došlo také u zdravých dobrovolníků po 2 měsících užívání Coriolu a šalvěje červenokořenné. Zvýšily se počty lymfocytů a produkce některých cytokinů (14). 274 pacientům v jiné studii, kteří trpěli rakovinou žaludku, jícnu nebo plic, podávání Coriolu zlepšilo/zmírnilo příznaky spojené s léčbou rakoviny, zvýšil se počet NK buněk, produkce důležitých cytokinů atd. (15) Dobrého efektu bylo dosaženo také u pacientek s karcinomem vaječníků a dělohy. U pacientek se zvýšila kvalita života, tj. např. méně výrazná únava, nevolnosti… (16).

Coriolus byl hojně zkoumán také u karcinomu prsu. Coriolus byl také testován u pacientek po léčba kvůli karcinomu prsu. Byl podáván společně se šalvějí červenokořennou 82 pacientkám.  Díky tomu došlo ke zlepšení aktivity imunitního systému, který léčba rakovinu utlumila (17). V jedné studii bylo dokonce 914 žen ve stadiu IIa, IIb a IIIa. Ty podstoupily operaci a léčbu tamoxifenem + dostávaly polysacharidy z Coriolu. U pacientek se prodloužila době přežití u pacientek s estrogenovými receptory na nádoru a u všech pacientek ve stadiu IIIa. Sledovány byly 5 let (18). Existují však i studie, kde takové zlepšení zachyceno nebylo (19). Nejinak působí Coriolus u pacientů s karcinomem tlustého střeva ve stadiu II a III, tj. zvyšuje aktivitu imunitního systému. 5leté přežití bez nemoci a celkové přežití bylo 75,5 % a 85,1 % u pacientů, kteří dostávali Coriolus, a 57,5 % a 70,2 % (20).

Metaanalýza kvalitních studií s Coriolem, v nichž bylo celkem 1094 pacientů s karcinomem tlustého střeva sledovaných 5 let, došla k závěru, že Coriolus byl pro pacienta přínosný. Zvýšil celkové přežití i přežití bez návratu/zhoršení nemoci (21). Další metaanalýza vyhodnotila data 8009 pacientů po resekci žaludku z důvodu rakoviny. I zde výsledky ukazovaly, že přidání Coriolu k léčbě vede ke zlepšení funkcí imunitního systému a zvyšuje přežití pacientů (22).

Agaricus

Agaricus je další důležitou houbou, který dokáže pozitivně ovlivnit imunitní systém. Ve studii s osobami s alergií na břízu došlo po podávání Agaricu ke snížení příznaků, hodnot IgE a aktivaci bazofilů (23).

Agaricus se často testuje u pacientů se střevními záněty, tj. ulcerózní kolitidou a Crohnovou nemocí (využívá se preparát Andosan, kde je 82 % Agaricu, dále Maitake a Hericium). V těchto případech zmírňuje klinické příznaky, mírní únavu, byť mnohdy nejsou zachyceny velké posuny v počtu imunitních buněk a tvorbě cytokinů (24,25,26,27).

Agaricus se také použil ve studii se 40 pacienty s mnohočetným myelomem, kteří museli projít vysokodávkovou chemoterapií a následně transplantací kmenových buněk. U pacientů s Andosanem se zlepšily parametry imunity. Stouply počty tlumivých T lymfocytů a dendritických buněk a také hladiny některých cytokinů. Tlumivé T lymfocyty mohou pomoci lepšímu přijetí transplantátu a omezení toho, že se transplantát obrátí proti svému hostiteli, tj. reakce graft versus host (28).

Agaricus byl také podáván ženám s gynekologickými nádory, které dostávaly chemoterapii. Jednalo se o 100 pacientek, které podstupovaly několik cyklů. Při některých užívaly Agaricus a u jiných ne. Při užívání Agaricu k chemoterapii, která výrazně poškozuje imunitu, byly vyšší hodnoty NK buněk. Pacientky také udávaly, že se zmírnily negativní dopady chemoterapie. Bylo zmírněno vypadávání vlasů, nechutenství, únava atd.  (29).

Maitake

Nemůžeme opomenout ani studie s Maitake. Pacienti s myelodysplastickým syndromem (nerušená tvorba krevních buněk, nejčastěji imunitních, čímž klesá obranyschopnost, je považován za předstupeň krevních malignit). Pacienti užívali 3 mg/kg 2x denně 12 týdnů. Pomocí Maitake se zvýšily funkce monocytů a neutrofilů, byly schopné lépe zabíjet patogeny (30).

Maitake také měnila parametry imunitního systému u pacientek s rakovinou prstu (31). U pacientů s nádorem močového měchýře se stává, že dojde k znovuobjevení a je nutné tento návrat omezit. V jedné studii bylo po dobu 2 až 15 let sledováno 313 pacientů rozdělených do více skupin, každé byla aplikována jiná léčba ve snaze omezit návrat rakoviny. Ve skupině, která nic neužívala byla návratnost téměř 65 %, u Maitake cca 35 %, tedy výrazně nižší. Maitake si dokonce vedla lépe než lék mitomycin, u nějž došlo k návratu u 52,6 % (32).

Hlíva

Zatím zmíněné houby u nás teprve zdomácňují. Ale dlouhou tradici tu má hlíva ústřičná. I ona disponuje imunomodulačními vlastnostmi, které prošly testováním i klinickými studiemi. Hlíva umí snižovat patologické záněty, což se ukázalo ve studii, kdy se pacientům s atopickou dermatitidou předepsal krém s beta glukany z hlívy. Vyhodnoceny byly výsledky 80 pacientů a u nich se výrazně zlepšil stav pokožky, zmenšily se léze, a pacienti pociťovali méně bolesti, svědění a další příznaky. Došlo také k poklesu počtu zhoršení, exacerbací (33).

Hlíva může pomoci i dětem s alergiemi a astmatem. Podávání pleuranu (glukan z hlívy) se snížily parametry spojené s alergií (eozinofily, IgE) (34). Kromě tlumení patologických imunitních reakcí se ve studii se 175 často nemocnými dětmi ukázalo, že snižuje výskyt infekcí. Děti měly před podáváním hlívy více než 5 infekcí dýchacích cest za rok.  Část dětí dostávala pleuran s vitamínem C a část jen vitamín C. U 36 % ze skupiny s pleuranem se nevyskytla během roku žádná infekce. U dětí s vitamínem C to bylo 21 % (35).

Na častější infekce netrpí jen děti, ale také vrcholoví sportovci. Jim byla také podávána hlíva nebo placebo. Pleuran snížit výskyt infekcí horních cest dýchacích a zvýšil počty NK buněk (36). I další studie se sportovci prokázala pozitivní vliv hlívy. Po intenzivním tréninku může dojít k utlumení imunitního systému a jeho odpovědi. U sportovců, kteří neužívali hlívu, došlo k poklesu aktivity NK buněk o 28 % u atletů s hlívou zůstala aktivita stejná jako před tréninkem (37).

Shiitake 

V Asii patří k nejpopulárnějším houbám, a to nejen v kuchyni. Shiitake v klinických studiích uspěla. V jedné bylo 52 zdravých dobrovolníků, kteří užívali 5 nebo 10 g houby. U osob došlo ke zvýšení aktivity imunitních buněk, např. NK-T, zvýšila se koncentrace IgA, tedy se zvýšila i střevní imunita, pokleslo CRP (známka zánětu), zvýšily se hodnoty cytokinů posilujících imunitní odpověď (38). Dobrého výsledku bylo dosaženo i u starších lidí. V této studii bylo 42 lidí, vlivem Shiitake se zvýšily počty B lymfocytů (39).

Shiitake může najít uplatnění také jako doplněk během léčby rakoviny. Ve studii bylo sledováno 7 pacientů, kteří procházeli chemoterapií po operaci. První dávka chemoterapie byly podána bez Shiitake, druhá s ní. Kombinovaná terapie byla lépe snášená, zmírnily se negativní dopady chemoterapie, nepoklesla výrazně aktivita NK buněk (40). Pomocí Shiitake se také podařilo prodloužit život pacientům s chemoterapií kvůli karcinomu žaludku, který se opakovaně vracel a nebylo možné jen chirurgicky odstranit. Při kombinované léčbě chemoterapie + Shiitake se objevilo méně a méně závažných nežádoucích účinků. Pacienti tedy zvládali léčbu déle (41).

Metaanalýza s Shiitake zahrnovala 650 pacientů s pokročilým, neoperabilním a vracejícím se karcinomem žaludku a byly využity studie, které porovnávali pacienty s lentinanem vs. pacienty bez něj, tj. pouze s chemoterapií. Lentinany prodloužily celkové přežití (42). Dobrého výsledku bylo dosaženo také u pacientů s karcinomem jater. U pacientů, kteří k léčbě dostávali také lentinany, došlo k vyššímu výskytu nekróz v nádorech (tj. odumření nádorové tkáně). U lentinanu byl výskyt nekróz 88,6 %, u terapie, při níž se zavede chemoterapii jaterní tepnou, byla 37,5 % u radiofrekvenční ablace 47,8 %, kombinace chemoterapie a ablace 60,3 %. Přidání lentinanu tedy výrazně zvýšilo efekt další protinádorové léčby. Také snížilo četnost výskytu znovuobnovení nádoru a prodloužilo délku přežití (43). Lentinany dobře zabírají také u pacientů s metastázami v lymfatických uzlinách (44, 45).

Závěr 

Zde jsme vám předložili několik klinických studií. Studie na buněčných kulturách, na zvířecích modelech, některé klinické jsou více rozebrány na našich webech. Můžete se dozvědět některé mechanismy, jakými složky hub aktivují, popř. tlumí imunitní systému, jak ovlivňují nádorové buňky atd.

 

  1. 1.    Jung SJJung ESChoi EK et al. Immunomodulatory effects of a mycelium extract of Cordyceps (Paecilomyces hepiali; CBG-CS-2): a randomized and double-blind clinical trial. BMC Complement Altern Med. 2019 Mar 29;19(1):77. doi: 10.1186/s12906-019-2483-y.
  2. 2.    Kang HJBaik HWKim SJ, et al. Cordyceps militaris Enhances Cell-Mediated Immunity in Healthy Korean Men. J Med Food. 2015 Oct;18(10):1164-72. doi: 10.1089/jmf.2014.3350. Epub 2015 Aug 18.
  3. 3.    3. Zhang ZWang XZhang YYe G. Effect of Cordyceps sinensis on renal function of patients with chronic allograft nephropathy. Urol Int. 2011;86(3):298-301. doi: 10.1159/000323655. Epub 2011 Feb 19.
  4. 4.    Ding CTian PXXue W,  et al. Efficacy of Cordyceps sinensis in long term treatment of renal transplant patients. Front Biosci (Elite Ed). 2011 Jan 1;3:301-7.
  5. 5.    Ding CTian PXXue WChiu HFFu HYLu YY, et al. Triterpenoids and polysaccharide peptides-enriched Ganoderma lucidum: a randomized, double-blind placebo-controlled crossover study of its antioxidation and hepatoprotective efficacy in healthy volunteers. Pharm Biol. 2017 Dec;55(1):1041-1046. doi: 10.1080/13880209.2017.1288750.
  6. 6.    Sun LXLi WDLin ZB, et al. Protection against lung cancer patient plasma-induced lymphocyte suppression by Ganoderma lucidum polysaccharides. Cell Physiol Biochem. 2014;33(2):289-99. doi: 10.1159/000356669.
  7. 7.    Chen XHu ZPYang XX. Monitoring of immune responses to a herbal immuno-modulator in patients with advanced colorectal cancer. Int Immunopharmacol. 2006 Mar;6(3):499-508.
  8. 8.    Gao YZhou SJiang WHuang MDai X. Effects of ganopoly (a Ganoderma lucidum polysaccharide extract) on the immune functions in advanced-stage cancer patients. Immunol Invest. 2003 Aug;32(3):201-15.
  9. 9.    Oka STanaka SYoshida S, et al. A water-soluble extract from culture medium of Ganoderma lucidum mycelia suppresses the development of colorectal adenomas. Hiroshima J Med Sci. 2010 Mar;59(1):1-6.

10. Zhuang SRChen SLTsai JH, et al. Effect of citronellol and the Chinese medical herb complex on cellular immunity of cancer patients receiving chemotherapy/radiotherapy. Phytother Res. 2009 Jun;23(6):785-90. doi: 10.1002/ptr.2623.

11. Henao SLD, Urrego SA, Cano AM, Higuita EA. Randomized Clinical Trial for the Evaluation of Immune Modulation by Yogurt Enrichedwith β-Glucansfrom Lingzhior Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Agaricomycetes), in Children from Medellin, Colombia. Int J Med Mushrooms 2018; 20(8):705-716.

12. Chay WYTham CKToh HC, et al.  Coriolus versicolor (Yunzhi) Use as Therapy in Advanced Hepatocellular Carcinoma Patients with Poor Liver Function or Who Are Unfit for Standard Therapy. J Altern Complement Med. 2017 Aug;23(8):648-652. doi: 10.1089/acm.2016.0136.

13. Tsang KWLam CLYan C, et al.  Coriolus versicolor polysaccharide peptide slows progression of advanced non-small cell lung cancer. Respir Med. 2003 Jun;97(6):618-24.

14. Wong CKTse PSWong EL, et al.  Immunomodulatory effects of yun zhi and danshen capsules in health subjects--a randomized, double-blind, placebo-controlled, crossover study. Int Immunopharmacol. 2004 Feb;4(2):201-11.

15. Liu, J. X., & Zhou, J. Y. (1993). Phase II clinical trial for PSP capsules. In Q. Y. Yang & C. Y. Kwok (Eds.), Proceedings of PSP International Symposium (pp.€183–208). Shanghai: Fudan University Press.

16. Kidd, P. M. (2000). The use of mushroom glucans and proteoglycans in cancer treatment. Alternative Medicine Review: A Journal of Clinical Therapeutic, 5, 4–27.

17. Wong CKBao YXWong EL et al. Immunomodulatory activities of Yunzhi and Danshen in post-treatment breast cancer patients. Am J Chin Med. 2005;33(3):381-95.

18. Toi, M., Hattori, T., Akagi, M., et al. (1992). Randomized adjuvant trial to evaluate the addition of Tamoxifen and PSK to chemotherapy in patients with primary breast cancer. 5-year results from the Nishi-Nippon group of the adjuvant chemoendocrine therapy for breast cancer organization. Cancer, 70, 2475–2483.

19. Iino, Y., Yokoe, T., Maemura, M., et al. (1995). Immunochemotherapies versus chemotherapy as adjuvant treatment after curative resection of operable breast cancer. Anticancer Research, 15, 2907–2911.

20. Ohwada, S., Ogawa, T., Makita, F., et al. (2006). Beneficial effects of protein-bound polysaccharide K plus tegafur/uracil in patients with stage II or III colorectal cancer: Analysis of immunological parameters. Oncology Reports, 15, 861–868.

21. Sakamoto, J., Morita, S., Oba, K., et al. (2006). Meta-Analysis Group of the Japanese Society for Cancer of the Colon Rectum. Efficacy of adjuvant immunochemotherapy with polysaccharide K for patients with curatively resected colorectal cancer: A meta-analysis of centrally randomized controlled clinical trials. Cancer Immunology, Immunotherapy: CII, 55, 404–411.

22. Oba, K., Teramukai, S., Kobayashi, M., et al. (2007). Efficacy of adjuvant immunochemotherapy with polysaccharide K for patients with curative resections of gastric cancer. Cancer Immunology, Immunotherapy: CII, 56, 905–911.

23. Mahmood FHetland GNentwich I, et. al. Agaricus blazei-Based Mushroom Extract Supplementation to Birch Allergic Blood Donors: A Randomized Clinical Trial. Nutrients. 2019 Oct 2;11(10). pii: E2339. doi: 10.3390/nu11102339.

24. Therkelsen SPHetland GLyberg T, et al.  Cytokine Levels After Consumption of a Medicinal Agaricus blazei Murill-Based Mushroom Extract, AndoSan , in Patients with Crohn's Disease and Ulcerative Colitis in a Randomized Single-Blinded Placebo-Controlled Study. Scand J Immunol. 2016 Dec;84(6):323-331. doi: 10.1111/sji.12476.

25. Therkelsen SPHetland GLyberg T, et al.  Effect of the Medicinal Agaricus blazei Murill-Based Mushroom Extract, AndoSanTM, on Symptoms, Fatigue and Quality of Life in Patients with Crohn's Disease in a Randomized Single-Blinded Placebo Controlled Study. PLoS One. 2016 Jul 14;11(7):e0159288. doi: 10.1371/journal.pone.0159288. eCollection 2016.

26. Therkelsen SPHetland GLyberg T, et al. Effect of a Medicinal Agaricus blazei Murill-Based Mushroom Extract, AndoSan™, on Symptoms, Fatigue and Quality of Life in Patients with Ulcerative Colitis in a Randomized Single-Blinded Placebo Controlled Study. PLoS One. 2016 Mar 2;11(3):e0150191. doi: 10.1371/journal.pone.0150191. eCollection 2016.

27. Førland DTJohnson ESaetre LLyberg TLygren IHetland G. Effect of an extract based on the medicinal mushroom Agaricus blazei Murill on expression of cytokines and calprotectin in patients with ulcerative colitis and Crohn's disease. Scand J Immunol. 2011 Jan;73(1):66-75. doi: 10.1111/j.1365-3083.2010.02477.x.

28. Tangen JMTierens ACaers J, et al.  Immunomodulatory effects of the Agaricus blazei Murrill-based mushroom extract AndoSan in patients with multiple myeloma undergoing high dose chemotherapy and autologous stem cell transplantation: a randomized, double blinded clinical study. Biomed Res Int. 2015;2015:718539. doi: 10.1155/2015/718539.

29. Ahn WSKim DJChae GT, et al. Natural killer cell activity and quality of life were improved by consumption of a mushroom extract, Agaricus blazei Murill Kyowa, in gynecological cancer patients undergoing chemotherapy. Int J Gynecol Cancer. 2004 Jul-Aug;14(4):589-94.

30. Wesa KMCunningham-Rundles SKlimek VM, et al.  Maitake mushroom extract in myelodysplastic syndromes (MDS): a phase II study. Cancer Immunol Immunother. 2015 Feb;64(2):237-47. doi: 10.1007/s00262-014-1628-6.

31. Deng GLin HSeidman AFornier M, et al. A phase I/II trial of a polysaccharide extract from Grifola frondosa (Maitake mushroom) in breast cancer patients: immunological effects. J Cancer Res Clin Oncol. 2009 Sep;135(9):1215-21. doi: 10.1007/s00432-009-0562-z

32. Yang DLi SWang HLi X, et al.[Prevention of postoperative recurrence of bladder cancer: a clinical study]. Zhonghua Wai Ke Za Zhi. 1999 Aug;37(8):464-5.

33. Jesenak MUrbancek SMajtan J, et al.  β-Glucan-based cream (containing pleuran isolated from pleurotus ostreatus) in supportive treatment of mild-to-moderate atopic dermatitis. J Dermatolog Treat. 2016 Aug;27(4):351-4. doi: 10.3109/09546634.2015.1117565.

34. Jesenak MHrubisko MMajtan J, et al.  Anti-allergic effect of Pleuran (β-glucan from Pleurotus ostreatus) in children with recurrent respiratory tract infections. Phytother Res. 2014 Mar;28(3):471-4. doi: 10.1002/ptr.5020.

35. Jesenak MMajtan JRennerova Z. et al. Immunomodulatory effect of pleuran (β-glucan from Pleurotus ostreatus) in children with recurrent respiratory tract infections. Int Immunopharmacol. 2013 Feb;15(2):395-9. doi: 10.1016/j.intimp.2012.11.020.

36. Bergendiova KTibenska EMajtan J. Pleuran (β-glucan from Pleurotus ostreatus) supplementation, cellular immune response and respiratory tract infections in athletes. Eur J Appl Physiol. 2011 Sep;111(9):2033-40. doi: 10.1007/s00421-011-1837-z

37. Bobovčák MKuniaková RGabriž JMajtán J. Effect of Pleuran (β-glucan from Pleurotus ostreatus) supplementation on cellular immune response after intensive exercise in elite athletes. Appl Physiol Nutr Metab. 2010 Dec;35(6):755-62. doi: 10.1139/H10-070.

38. Dai XStanilka JMRowe CA, et al.  Consuming Lentinula edodes (Shiitake) Mushrooms Daily Improves Human Immunity: A Randomized Dietary Intervention in Healthy Young Adults. J Am Coll Nutr. 2015;34(6):478-87. doi: 10.1080/07315724.2014.950391.

39. Gaullier JMSleboda JØfjord ES, et al.  Supplementation with a soluble β-glucan exported from Shiitake medicinal mushroom, Lentinus edodes (Berk.) singer mycelium: a crossover, placebo-controlled study in healthy elderly. Int J Med Mushrooms. 2011;13(4):319-26.

40. Yamaguchi YMiyahara EHihara J. Efficacy and safety of orally administered Lentinula edodes mycelia extract for patients undergoing cancer chemotherapy: a pilot study. Am J Chin Med. 2011;39(3):451-9.

41. Nimura HMitsumori NTakahashi N, et al. [S-1 combined with lentinan in patients with unresectable or recurrent gastric cancer]. Gan To Kagaku Ryoho. 2006 Jun;33 Suppl 1:106-9.

42. Oba, K., Kobayashi, M., Matsui, T., et al. (2009). Individual patient based meta-analysis of lentinan for unresectable/recurrent gastric cancer. Anticancer Research, 29, 2739–2745.

43. Yang, P., Liang, M., Zhang, Y., et al. (2008). Clinical application of a combination therapy of lentinan, multi-electrode RFA and TACE in HCC. Advances in Therapy, 25, 787–794.

44. Fujimoto, K., Tomonaga, M., & Goto, S. (2006). A case of recurrent ovarian cancer successfully treated with adoptive immunotherapy and lentinan. Anticancer Research, 26, 4015–4018.

45. Oba, K., Kobayashi, M., Matsui, T., et al. (2009). Individual patient based meta-analysis of lentinan for unresectable/recurrent gastric cancer. Anticancer Research, 29, 2739–2745

 

Některé starší články

Jiný pohled na vztahy mezi jednotlivými prvky Wu Xing

Jiný pohled na vztahy mezi jednotlivými prvky Wu Xing

Objevte nový pohled na koloběh pěti prvků Wu Xing, kde Země funguje jako střed a transformátor mezi prvky. Tento Feng Shui systém bere v úvahu energetické změny ročních období a poskytuje rady pro vytvoření harmonického životního prostoru.

číst více

Problémy s plodností. Jak je řešit a dočkat se vytouženého miminka?

Problémy s plodností. Jak je řešit a dočkat se vytouženého miminka?

Mnoho párů čelí problémům s plodností. Tento článek zkoumá příčiny neplodnosti z pohledu západní i čínské medicíny a nabízí možnosti léčby. Neztrácejte naději, řešení existují! Zjistěte více o tradičních a moderních metodách na cestě k miminku.

číst více

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak utišit mysl pomocí vitálních hub?

Jak se cítíte v posledních dnech a měsících? Pociťujete neklid, únavu a trápí vás špatný spánek? Hektický život a přemíra stresu přetěžují naši mysl, a to vede k řadě obtíží. Zkuste hledat, čím byste mohli svoji mysl zklidnit. Co třeba vitální houby?

číst více