Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.         ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) představují obchodní podmínky vydané společností Milan Schirlo s.r.o., IČO: 08579997, se sídlem Masarykovo náměstí 18, 549 54 Police nad Metují, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. C 44619 (dále jen „Poskytovatel“), upravující vzájemná práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a osobami objednávajícími účast na vzdělávacích a jiných akcích Poskytovatele (dále jen „Zákazníci“), zejména pak přednáškách, školeních, webinářích, workshopech či kurzech (dále jen „Služby“ či „Akce“), a to prostřednictvím stránek www.milanschirlo.cz či e-mailu webinar@milanschirlo.cz (dále jen „Stránky“).

1.2.      Tyto Podmínky jsou nedílnou součástí každé smlouvy o poskytování Služeb uzavřené mezi Poskytovatelem a Zákazníkem, kdy smluvní ujednání tvoří tyto Podmínky a Poskytovatelem potvrzená objednávka Zákazníka (dále jen „Smlouva“).

1.3.      Tyto Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouvu s Poskytovatelem lze uzavřít výhradně v českém jazyce.

2.         OBJEDNÁVKA

2.1.      Informace o Službách a jejich cenách zpřístupněné prostřednictvím Stránek nepředstavují návrh Poskytovatele na uzavření Smlouvy a jsou výlučně informativního charakteru. Ustanovení § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se tak na tyto informace neuplatní.

2.2.      Veškeré informace o cenách Služeb zpřístupňované prostřednictvím Stránek představují konečné ceny za účast jedné osoby na příslušné Akci, a to včetně veškerých daní a poplatků. Poskytovatel si vyhrazuje právo ceny libovolně měnit s tím, že již uzavřené Smlouvy tím zůstanou nedotčeny. Poskytovatel může Služby poskytovat též bezúplatně, přičemž v takovém případě Zákazník nemá práva z vadného plnění.

2.3.      Prostřednictvím Stránek je Zákazník informován též o způsobu poskytnutí Služby, resp. způsobu konání příslušné Akce (prezenční či on-line). Náklady na dopravu na prezenční Akci, ani náklady na prostředky komunikace na dálku (internetové připojení) u on-line Akce, nejsou zahrnuty v ceně Služeb. Náklady na prostředky komunikace na dálku se však neliší od základních sazeb.

2.4.      Na Stránkách má Zákazník možnost zvolit požadované Služby a přejít k objednávkovému formuláři, kde vyplní své osobní údaje. Před odesláním objednávky prostřednictvím Stránek je Zákazníkovi vždy zobrazeno shrnutí objednávky s tím, že je mu umožněno objednávku před odesláním kontrolovat a měnit. Objednávku může Zákazník zaslat Poskytovateli též e-mailem na adresu webinar@milanschirlo.cz s tím, že v takovém případě je povinen zejména zaslat svoje identifikační a kontaktní údaje, jakož i jednoznačně identifikovat Služby (vzdělávací Akce), které objednává. Zákazník je povinen v objednávce uvést pouze pravdivé a správné údaje.

2.5.      Odeslaná objednávka představuje vůči Poskytovateli návrh Zákazníka na uzavření Smlouvy na základě těchto Podmínek. Odesláním objednávky Zákazník vyjadřuje svůj souhlas s těmito Podmínkami, které jsou vždy přístupné též z rozhraní Stránek, a záměr jimi být vázán. Smlouva s Poskytovatelem vzniká až okamžikem doručení potvrzení objednávky zaslaného Poskytovatelem na e-mailovou adresu Zákazníka.

2.6.      Po odeslání objednávky bude objednávka zpracována Poskytovatelem a ten následně zašle Zákazníkovi potvrzení objednávky, k němuž bude přiloženo úplné znění těchto Podmínek. Potvrzení objednávky představuje její akceptaci Poskytovatelem. Okamžikem doručení potvrzení objednávky Zákazníkovi je uzavřena Smlouva. Poskytovatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu objednávku nepotvrdit a Smlouvu neuzavřít.

2.7.      Na základě uzavřené Smlouvy je Poskytovatel povinen Zákazníkovi poskytnout sjednané Služby (umožnit účast na Akci) a Zákazník je povinen zaplatit Poskytovateli jejich cenu.

2.8.      Smlouva včetně těchto Podmínek je Poskytovatelem archivována v elektronické podobě a není přístupná.

2.9.      Zákazník souhlasí s využitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavíráním Smlouvy. Náklady, které Zákazníkovi použitím komunikačních prostředků na dálku v této souvislosti vzniknou (internet či telefon), nese Zákazník. Tyto náklady se neliší od základních sazeb.

3.         PLATBA

3.1.      Platbu ceny Služeb je možné provést pouze bezhotovostně, a to bankovním převodem na číslo účtu 5747405359/0800 s předepsaným variabilním symbolem či prostřednictvím platební brány Global Payments Europe, s.r.o. s využitím standardních platebních karet. Na užití platební brány se vztahují zvláštní obchodní podmínky společnosti Global Payments Europe, s.r.o. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s užitím platební brány.

3.2.      Cena Služeb se hradí předem a v případě, že nedojde k její včasné úhradě (tj. do Poskytovatelem požadovaného termínu) způsobem dle čl. 3.1., má Poskytovatel právo Služby neposkytnout (neumožnit účast na Akci) a od Smlouvy odstoupit. Za odstoupení od Smlouvy ze strany Poskytovatele je v takovém případě považováno i samotné neumožnění účasti na Akci, přičemž není požadován výslovný úkon.

3.3.      Poskytovatel vydá Zákazníkovi na základě platby ceny Služeb doklad o prodeji (fakturu), který mu bude zaslán v elektronické podobě na e-mailovou adresu.

4.         DALŠÍ PODMÍNKY

4.1.      Poskytovatel je oprávněn v odůvodněných případech změnit termín Akce, místo či způsob jejího konání (prezenční nebo on-line), případně též lektora Akce. O jakýchkoliv změnách Akce Poskytovatel informuje Zákazníky, pokud možno s dostatečným předstihem, na jejich e-mailové adrese uvedené v objednávce Služeb.

4.2.      V případě Akcí konaných on-line jsou Služby poskytovány s využitím platformy třetí strany Zoom Video Communications, Inc. (https://zoom.us/) (dále jen „Zoom“), přičemž pro její užívání Zákazníkem je nezbytné stabilní internetové připojení (o rychlosti alespoň 600kbs up/down či připojení v síti 3G) a odpovídající hardwarové zařízení (alespoň Dual-core procesor s frekvencí 2 Ghz a vyšší a 2 Gb paměti RAM) a programové vybavení. Podporovány jsou všechny operační systémy (zejména Windows, MacOS, Linux, iOS a Android) a internetové prohlížeče v aktuálních verzích (s výjimkou Internet Explorer). Instalace aplikace Zoom není nezbytná (je možné spuštění v okně prohlížeče), ale je Poskytovatelem důrazně doporučena. Podrobné technické požadavky platformy Zoom jsou dostupné zde.

4.3.      Poskytovatel nenese odpovědnost za obtíže Zákazníka s přístupem na Akci konanou on-line, a to včetně neúčasti Zákazníka na Akci, pokud byly způsobeny nevyhovujícím internetovým připojením, případně hardwarovým či programovým vybavením Zákazníka. Zákazník nemá v takovém případě žádná práva z vadného plnění.

4.4.      Případné krátkodobé technické problémy na straně Poskytovatele či provozovatele platformy Zoom mohou vyplývat z povahy Akce konané on-line a nepředstavují proto vadu Služeb. Poskytovatel je povinen zajistit co nejrychlejší odstranění takových technických problémů.

4.5.      Poskytovatel zašle před zahájením Akce konané on-line Zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce přístupové údaje umožňující účast na Akci prostřednictvím platformy Zoom. Podmínkou zaslání přístupových údajů je úplné zaplacení ceny Služeb. V případě, že byly přístupové údaje řádně odeslány na e-mailovou adresu Zákazníka, neodpovídá Poskytovatel za jejich nedoručení.

4.6.      Přednášky, prezentace a jiné materiály poskytované Zákazníkům v rámci Akcí mohou být chráněny autorským právem. Zákazník není oprávněn šířit takové materiály, ani je jakkoliv jinak poskytovat k užití třetím osobám. V případě Akcí konaných on-line je přísně zakázáno, aby Zákazník sdělil své přístupové údaje k platformě Zoom třetím osobám. Zákazníkovi je též přísně zakázáno pořizovat jakékoliv záznamy z Akcí, ať konaných prezenčně či on-line. V případě chování Zákazníka v rozporu s tímto ustanovením, je Poskytovatel oprávněn znemožnit Zákazníkovi další účast na Akci a jednostranně ukončit Smlouvu, a to bez jakékoliv náhrady. Na zákazníkovi též může být vymáhána způsobená škoda.

4.7.      Informace poskytované Zákazníkům v rámci Akcí nejsou určeny k užití pro léčbu či prevenci nemocí, zejména pak z důvodu, že nereflektují zdravotní stav a potřeby konkrétního jedince. Jedná se pouze o obecné informace, které nejsou odbornou radou a slouží výhradně pro studijní účely. Pro léčbu a prevenci nemocí se nejprve obraťte na svého lékaře.

5.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY POSKYTOVATELEM

5.1.      Realizace Akce je podmíněna dosažením minimálního počtu Zákazníků, kteří zaplatili cenu Služeb, přičemž při jeho nedosažení si Poskytovatel vyhrazuje právo Akci zrušit a od Smlouvy odstoupit.

5.2.      Poskytovatel si dále vyhrazuje právo Akci zrušit a odstoupit od Smlouvy též z objektivních důvodů vzniklých mimo jeho kontrolu, v jejichž důsledku nebude schopen bez nepřiměřených obtíží Služby poskytnout (např. z důvodu nemoci lektora, dopravní situace apod.), jakož i v případě, že byla v rozhraní Stránek vinou technické chyby uvedena chybná informace o ceně Služeb.

5.3.      O zrušení Akce Poskytovatel informuje Zákazníky na jejich e-mailové adrese uvedené v objednávce Služeb, přičemž vrácení zaplacené ceny Služeb proběhne nejpozději do 14 dnů od zaslání informace o zrušení Akce. Příslušná částka bude vrácena Zákazníkovi na bankovní účet, z něhož proběhla platba ceny Služeb, případně na účet spojený s platební kartou, jež byla k platbě ceny Služeb využita.

5.4.      Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit též v souladu s čl. 3.2. těchto Podmínek či v případě jejich podstatného porušení. 

6.         ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM A STORNO

6.1.      Poskytovatel umožňuje Zákazníkům zrušit bez udání důvodu účast na Akci (Smlouvu), a to za následujících storno podmínek (dále jen „Storno“). Storno lze provést zasláním požadavku na e-mailovou adresu Poskytovatele webinar@milanschirlo.cz.

  • Provede-li Zákazník Storno více než 14 dnů před dnem konáním Akce, bude mu vrácena částka ve výši 100% ceny Služeb.
  • Provede-li Zákazník Storno méně než 14 dnů a více než 7 dnů před dnem konání Akce, bude mu účtován storno poplatek (odstupné) ve výši 50% ceny Služeb, tj. vrácena částka ve výši 50% ceny Služeb.
  • Provede-li Zákazník Storno méně než 7 dnů před dnem konání Akce či v den jejího konání, bude mu účtován storno poplatek ve výši 100% ceny Služeb, tj. cena Služeb nebude vrácena.
  • Nezúčastní-li se Zákazník Akce, aniž by provedl včasné Storno, nemá nárok na jakékoliv vrácení ceny Služeb. 

6.2.      Je-li Zákazník spotřebitelem, má navíc právo bez udání důvodu odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů, která běží ode dne uzavření Smlouvy (potvrzení objednávky Poskytovatelem). Pokud se má Akce konat již během této lhůty pro odstoupení, vyjadřuje Zákazník objednávkou svůj výslovný souhlas s tím, že Služby budou poskytnuty před jejím uplynutím, přičemž bere na vědomí, že po poskytnutí Služeb již nebude mít právo na odstoupení od Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy může být Zákazníkem zasláno písemně na adresu sídla Poskytovatele nebo elektronicky na jeho e-mailovou adresu webinar@milanschirlo.cz.

6.3.      Zákazník je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě změn Akce dle čl. 4.1. Podmínek, přičemž však takové odstoupení musí být uplatněno nejpozději do 14 dnů od oznámení změn Poskytovatelem, ledaže by změny Akce byly oznámeny méně než 14 dnů před dnem jejího konání. V takovém případě pak může Zákazník toto odstoupení od Smlouvy uplatnit až do dne konání Akce. Odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku lze provést zasláním požadavku na e-mailovou adresu Poskytovatele webinar@milanschirlo.cz.

6.4.      Vrácení zaplacené ceny Služeb či její příslušné části proběhne nejpozději do 14 dnů od oprávněného odstoupení od Smlouvy nebo Storna. Příslušná částka bude vrácena Zákazníkovi na bankovní účet, z něhož proběhla platba ceny Služeb, případně na účet spojený s platební kartou, jež byla k platbě ceny Služeb využita

7.         PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

7.1.      Poskytovatel Zákazníkovi odpovídá za to, že Služby budou bezvadné, tedy zejména, že budou mít vlastnosti, které byly ujednány, a že budou vhodné pro účel uváděný Poskytovatelem.

7.2.      Práva Zákazníka z případného vadného plnění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, zejména jeho § 2099 až § 2117 a v případě, že je Zákazník spotřebitelem, též § 2165 až § 2174.

7.3.      V případě, že Služby budou vykazovat vady, které představují podstatné porušení Smlouvy, má Zákazník právo požadovat odstranění vady (opakovaným novým poskytnutím Služeb či poskytnutím jejich chybějících částí), právo požadovat přiměřenou slevu z ceny Služeb nebo právo od Smlouvy odstoupit. Neoznámí-li Zákazník Poskytovateli volbu svého práva včas, má pouze práva jako v případě nepodstatného porušení Smlouvy. V případě, že Služby budou vykazovat pouze vady představující nepodstatné porušení Smlouvy, má Zákazník právo požadovat odstranění vady, anebo přiměřenou slevu z ceny Služeb. Svou volbu práva nemůže Zákazník bez souhlasu Poskytovatele změnit, ledaže Poskytovatel vadu nemůže či nechce odstranit.

7.4.      Právo z vadného plnění Zákazníkovi nenáleží, pokud předem věděl, že Služby mají vadu, anebo pokud vadu sám způsobil. Vadou Služeb není, pokud pouze nesplňují subjektivní očekávání Zákazníka.

8.         REKLAMACE

8.1.      Práva z vadného plnění Zákazník uplatňuje u Poskytovatele na adrese jeho provozovny, případně i v sídle nebo místě podnikání Poskytovatele. Poskytovatelem preferovaným způsobem reklamace je uplatnění reklamace elektronicky na jeho e-mailové adrese webinar@milanschirlo.cz.

8.2.      Volbu svého práva ve vztahu k vadám Služeb je Zákazník povinen oznámit Poskytovateli současně s oznámením vad Služeb nebo bez zbytečného odkladu po něm.

8.3.      Je-li Zákazník spotřebitelem, je Poskytovatel nebo jím pověřený pracovník povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Celá reklamace musí pak být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající nedohodne se Zákazníkem na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy Poskytovatelem.

9.         STÍŽNOSTI

9.1.      Zákazníci se mohou se svými stížnostmi obracet přímo na Poskytovatele, a to na e-mailové adrese webinar@milanschirlo.cz. Informace o vyřízení stížnosti bude Poskytovatelem vždy zaslána na e-mailovou adresu Zákazníka.

9.2.      S případnými stížnostmi se Zákazník může obrátit též přímo na orgány státního dozoru v příslušné oblasti. Poskytovatel je oprávněn k poskytování Služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10.       MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

10.1.   V případě, že dojde mezi Zákazníkem jako spotřebitelem a Poskytovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, je Zákazník oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2 E-mail: adr@coi.cz Web: adr.coi.cz. Případně Zákazník také může využít platformu pro řešení sporů on-line zřízenou Evropskou komisí, která je dostupná na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

11.       OCHRANA SOUKROMÍ

11.1.   Zásady ochrany soukromí jsou obsaženy v samostatném dokumentu dostupném na adrese https://www.milanschirlo.cz/gdpr.html, který tvoří nedílnou součást Podmínek. Souhlasem s Podmínkami souhlasí Zákazník též s obsahem těchto zásad ochrany soukromí.

12.       ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1.   Znění těchto Podmínek může Poskytovatel libovolně měnit či doplňovat, čímž však nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Nové znění Podmínek bude vždy zveřejněno prostřednictvím Stránek.

12.2.   Tyto Podmínky se řídí závaznými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

12.3.   Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení těchto Podmínek není dotčena platnost a účinnost ustanovení ostatních.

12.4.   Platná a účinná verze těchto Podmínek je vždy dostupná na adrese: Obchodní podmínky - Milan Schirlo.  

12.5.   Toto znění Podmínek je platné a účinné od 10.8.2021.

12.6.   Poskytovatele je možné jinak kontaktovat na e-mailové adrese:        webinar@milanschirlo.cz.